Anglokom Corporate Language Training Bangkok - G4S Logo

เกี่ยวกับ G4S

G4S เป็นกลุ่มโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยชั้นนำของโลก ที่เชี่ยวชาญในกระบวนการทางธุรกิจการจัดจ้างบุคคลภายนอกที่มีความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นความเสี่ยงที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์ G4S นำเสนอบริการรักษาความปลอดภัยครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ การให้บริการมีตั้งแต่การจัดการความปลอดภัยเงินสด, บริการรักษาความปลอดภัยประจำ และบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการระบบรักษาความปลอดภัย, บริการตรวจสอบกลาง และบริการบริหารความเสี่ยง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาตรวจสอบที่: http://www.g4s.co.th


ความท้าทายของ G4S

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้จ้างงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 618,000 คน ซึ่งรวมถึงพนักงานกว่า 13,000 คนในประเทศไทย ทำให้ G4S เข้าใจถึงผลประโยชน์และความต้องการในบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม พนักงานส่วนใหญ่ของ G4S ในประเทศไทยมีการติดต่อกับลูกค้า, ผู้ขาย และเพื่อนร่วมงานต่างประเทศเป็นประจำในหลากหลายสถานการณ์ที่ต้องมีความเข้าใจที่ดีของภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยอมรับว่าทักษะการฟังของพนักงานมีผลกระทบในความสามารถการพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ซึ่งนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษของแองโลคอม

Anglokom Corporate Language Training Bangkok - G4S Info Table

โซลูชั่นของแองโลคอมสำหรับ G4S

วัตุประสงค์

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

ออกแบบเนื้อหาต้นฉบับที่เฉพาะเจาะจงเพื่อการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบอุตสาหกรรม

มอบผู้ฝึกสอนภาษาที่มีประสบการณ์ในโลกธุรกิจ

ผลลัพธ์

การปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการสนทนาภาษาอังกฤษของพนักงาน G4S

ความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ขยายวงคำศัพท์ของผู้เรียนได้กว้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงาน

การสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียน

%

คุณภาพของวัสดุเพื่อการเรียนการสอนของเรา

%

การส่งมอบหลักสูตรของเรา

%

ประสบการณ์การเรียนรู้กับครูฝึกของเรา

ผลลัพธ์โดยรวม

%

ผลคะแนนการประเมิณผลภาษาก่อนเริ่มฝึกอบรมกลุ่ม

%

ผลคะแนนการประเมิณผลภาษาช่วงกลางของการฝึกอบรมกลุ่ม

%

ผลคะแนนการประเมิณผลภาษาหลังการฝึกอบรมกลุ่ม

กรณีศึกษาจากลูกค้า

Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Client Logos
Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Client Logos
Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Client Logos

Anglokom (Thailand)
1 Room no. 201, Soi Lad Phrao 3 (Charoen Phanit), Lad Phrao Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

Phone: +66 (0)2513-7883

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Anglokom (Thailand), 1 Room no. 201, Soi Lad Phrao 3 (Charoen Phanit), Lad Phrao Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

Anglokom (Thailand) Floor 16, The Trendy Building Sukhumvit Soi 13 Klong Toei-Nuea Wattana Bangkok 10110